Polityka prywatności

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Informujemy, że Biuro Projektowe PROMAX (dalej: „PROMAX" lub „Administrator") przetwarza Państwa dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO").

1. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych.

Dane osobowe przechowywane, przetwarzane przez PROMAX obejmują lub mogą obejmować Państwa:

 • imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres zamieszkania, adres inwestycji, adres e-mail, telefon kontaktowy, nr rachunku bankowego, seria i numer dowodu osobistego, numer PESEL, data urodzenia, imiona rodziców
 • dane terenów obsługiwanych inwestycji, wypisy właścicieli i władających, dane geotechniczne
 • dane rejestrowe firmy, adres siedziby firmy, adres inwestycji, numer NIP, numer Regon, a także imiona i nazwiska, adresy mailowe oraz telefony osób kontaktowych
 • informacje o świadczonych dla Państwa usługach projektowych, obsługi inwestycji oraz budowy

2. Cel przetwarzania danych osobowych.

Przekazane nam dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu i zakresie, na jaki wyrazili Państwo zgodę. Gromadzimy wyłącznie dane osobowe przekazane nam dobrowolnie. Dobrowolne podanie nam danych osobowych może być konieczne do świadczenia usług oraz innych celów takich jak:

 • sporządzania projektów budowlanych oraz dokumentacji i opinii technicznych
 • sprawowania nadzorów autorskich, inwestorskich oraz kontrolowania procesu budowlanego
 • kontaktowanie się z Państwem w celach związanych z obsługą inwestycji
 • dokonywanie transakcji i płatności
 • obsługa inwestycji w zakresie występowania o zgody, pełnomocnictwa, uzgodnienia, oświadczenia i inne niezbędne dokumenty związane z obsługą inwestycji

Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko w zakresie niezbędnym do prowadzenia naszej działalności.

3. Czas przetwarzania i przechowywania danych osobowych.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest ustalany w oparciu o następujące kryteria:

 • przepisy prawa, które mogą obligować PROMAX do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości)
 • okres, przez jaki są świadczone usługi
 • okres, konieczny w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń
 • okres, na jaki została udzielona Państwa zgoda

Nasza strona internetowa nie używa plików cookies tzw. ciasteczek.

Zamieszczone na naszej stronie odsyłacze mogą przekierowywać Państwa na inne strony internetowe, np. strony naszych dostawców. Zachęcamy do zapoznania się z polityką ochrony prywatności współpracujących z nami firm.

4. Odbiorcy danych.

Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania Państwa danych osobowych np. w celu wykonania kompletnej dokumentacji projektowej. W związku z powyższym – w razie potrzeby i tylko w niezbędnym zakresie – przekazujemy Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

 • podwykonawcy, branżyści
 • producenci produktów oraz materiałów budowlanych
 • operatorzy systemów płatności
 • firmy kurierskie i Poczta Polska
 • zewnętrzni dostawcy usług i towarów
 • firmy księgowe i audytorskie
 • podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa

Informujemy także, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

PROMAX jako Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.